GRIP&GLANS
Over G&G

De G&G groepscursus is effectief

De GRIP&GLANS cursus is effectief gebleken in meerdere studies. Door de G&G cursus worden mensen dus inderdaad betere zelfmanagers en ervaren ze meer welbevinden en minder eenzaamheid. Momenteel wordt de effectiviteit van de G&G-cursus onderzocht voor bredere doelgroepen, waaronder mensen die langdurig in de bijstand zitten.

De GRIP&GLANS groepscursus was in 2017 al erkend als effectief door de onafhankelijke erkenningscommissie “Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid“ en is in maart 2023 door dezelfde commissie opnieuw erkend als effectief. Volgens het oordeel “voldoet de interventie aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die goede aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De commissie geeft aan GRIP&GLANS een prachtige interventie te vinden, waar een brede doelgroep profijt van kan hebben. De commissie is zeer lovend over de interventiebeschrijving [https://www.movisie.nl/interventie/grip-glans-groepscursus] en zij heeft er veel waardering voor dat GRIP&GLANS in de praktijk leeft en tegelijkertijd ook naar de langere termijn kijkt. Daarnaast heeft de commissie er veel waardering voor dat blijvend ingezet wordt op onderzoek naar GRIP&GLANS”.